برادر ارجمند جناب آقای دکتر عیسی زارع پور
خدا را سپاس می گوییم که در این برهه از زمان، جوانی متخصص و انقلابی، توانست رای اعتماد قاطع نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی را کسب کند تا بار دیگر بارقه اشتیاق برای تلاش جهادی، در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز و فرصت خدمت گزاری صادقانه بر مبنای عدالت ارتباطی فراهم شود.
ضمن تبریک این انتصاب سایسته وکسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ؛امید است جنابعالی، به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مثلث خدمت را با بهره گیری از جوانان، متخصصان و افراد صاحب تجربه فراهم آورید تا در این حوزه، مسیر پیشرفت ایران اسلامی پر شتاب تر شود.
بی شک این رای اعتماد، خود از اعتماد ملتی بزرگ سخن می گوید که ارتباطات سریع، با کیفیت و همگام با پیشرفت های تکنولوژی جهانی، از مطالبات آن هاست

 

«شورای مرکزی ودبیران استانهای رویش اقتدار»