«جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی

معرفی رئیس محترم جمهور و رأی اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی به جنابعالی به عنوان وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را تبریک عرض نموده توفیق، عزت و سربلندی جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.»

«شورای مرکزی ودبیران استانهای رویش اقتدار»