آیت الله رئیسی از منتشران اخبار خواست تا عدم تناقض در تصمیمات اجرایی را رعایت کنند تا مردم دچار سردرگمی نشوند .

وی همچنین ضمن خواستاری گسترش دادرسی های الکترونیکی و غیر حضوری  گفت که اقتضای تدبیر این است که در تعارض بین سلامت مردم وگشایش کسب وکارها حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد.

 

 

منتشر شده از پایگاه خبری داتیک