تفاوت اساسی ایران و آمریکا این است که تهران فرآورده ‌نفتی به ملت محاصره شده فرستاده اما آمریکا نیروهای مزدور خود را برای سرنگونی رئیس جمهور منتخب فرستاده تا یکی از مزدوران خود را در رأس هرم قدرت ونزوئلا قرار دهد.

رئیس جمهور متکبر و زورگوی آمریکا به خوبی پی برده است ایران تهدیدات خود را عملی کرده است و می‌داند زمانی که رئیس جمهور ایران به آمریکا نسبت به هر گونه مزاحمت برای نفتکش‌های ایرانی، هشدار داد، پاسخ ویرانگری به هر گونه اقدام آمریکا خواهد داد.

این همبستگی شجاعانه ایران با دوست و همپیمان ونزوئلایی نشان می‌دهد کشورهایی وجود دارند که از تهدیدهای آمریکا نمی‌ترسند و برای دفاع از دوستان و همپیمانان خود و کرامت آنان آماده مقابله نظامی هستند.

ورود نفتکش ایران به بندرگاه‌های ونزوئلا، بزرگترین شکست برای استکبار آمریکاست و اگر آمریکا جرأت کند و دست به تحریک ایران بزند، قطعا مقدمه‌ای برای شکست‌های مشابه به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان خواهد بود.

این یک لحظه تاریخی است که بینی ترامپ و دولتش را به خاک مالید و به ملت‌هایی که در محاصره آمریکا قرار دارند، نشان می‌دهد کشوری وجود دارد که به تحریم‌ها نه بگوید و با شجاعت و مردانگی در برابر آن ایستادگی کند.

 

دکتر صالح ایزدی ، تحلیلگر مسائل سیاسی