جهت برقراری ارتباط با خبرگزاری داتیک از طریق راه های زیر میتوانید در ارتباط باشید:
email@datiknews.ir
www.instagram.com/datiknews
۰۹۹۰۲۷۵۷۵۸۲ – ۰۹۰۵۸۶۵۷۶۵۶
شما نیز میتوانید با ارسال خبر یا تصویر عضو خبرنگاران ما باشید .
جذب خبرنگار افتخاری از سراسر ایران
۰۹۹۰۲۷۵۷۵۸۲
فرم آنلاین برای ارتباط با ما